درس مدیریت ارتباط با مشتری

 

فیلم‌های آموزشی

 

فصل اول: خدمت و مشتری مداری

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل اول
▪️خدمت و مشتری‌‍مداری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل دوم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل دوم
▪️مفاهیم مشتری‌‍مداری

👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل سوم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل سوم
▪️رضایت مشتری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

فصل چهارم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل چهارم
▪️نقطه تمرکز سازمان
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل پنجم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل پنجم
▪️کشف مطلوبیت‌ها و نیازمندی‌های مشتری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل ششم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل ششم
▪️کشف مطلوبیت‌ها و نیازمندی‌های مشتری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

 

فصل هفتم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل هفتم
▪️ایجاد چشم‌انداز خدمت به مشتریان
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل هشتم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل هشتم
▪️شکایات مشتری و سود بردن از آن
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل نهم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل نهم
▪️تیپ‌های مختلف مشتری و نحوه‌ی برخورد با آن‌ها
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل دهم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل دهم
▪️ترویج فرهنگ و نگرش مشتری‌مداری و گسترش آن
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل یازدهم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل یازدهم
▪️شیوه‌های اطلاع‌رسانی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

فصل دوازدهم

🎦مدیریت ارتباط با مشتری
🗂️فصل دوازدهم
▪️استفاده از خلاقیت و نوآوری در ایجاد خدمات قابل رقابت با رقبا
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

 

 

مراجع

üمشتری‌مداری، محمدرضا دادخواه، انتشارات شهر آشوب.

üمدیریت امور مشتریان الکترونیکی، دکتر محمد جعفر تارخ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

üمدیریت ارتباط با مشتری، شعبان الهی، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

üCusomer Relationship Management, 2 Edition(2008). Francis Butlle, Publisher: Butterworth-Heinemann th ISBN: 1856175227

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 2 =