درس جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

فیلم‌های آموزشی

بخش اول: اصول اولیه جستجو

🎦سکانس ۰۱ – موتورهای جستجو و نحوه عملکرد آن‌ها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦سکانس ۰۲ – کلیدواژه‌های منحصر به فرد در جستجوی اینترنتی
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦موضوع ارایه: خزنده‌ی وب (Web Crawler)
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️خزنده وب چیست؟!
▪️چگونه کار می‌کند؟!
▪️مرور کلی بر خزنده وب
▪️دلایل استفاده از خزنده‌ی وب
▪️نمونه‌هایی از خزنده‌ی وب (مستقل و متن باز)
▪️سیاست‌های خزنده‌ی وب
▪️معماری خزنده‌ی وب
▪️امنیت در خزنده‌ی وب
▪️خزش در وبِ عمیق (Deep Web)
▪️زبان‌هایی که با آن می‌توان خزنده وب نوشت
▪️نمونه کدنویسی یک خزنده وب
▪️روش اجرای کدنوشته شده

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A8
درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

 

🎦سکانس ۰۳ – کلیدواژه‌های منحصر به فرد در جستجوی اینترنتی
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦سکانس ۰۴ – نکته‌ها و ترفندها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

بخش دوم: موتورهای جستجو

سکانس ۰۵ – گوگل Google
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

🎦موضوع ارایه: موتور جستجوی گوگل
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️موتور جستجوی گوگل ( https://www.google.com/ )
▪️ساختار موتور جستجوی گوگل
▪️نحوه عملکرد موتور جستجوی گوگل
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی گوگل (Google Search — I’m Feeling Lucky)
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی گوگل
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجوی گوگل
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84

https://en.wikipedia.org/wiki/Google
درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

سکانس ۰۶ – گزینه‌های تخصصی گوگل 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

🎦موضوع ارایه: جستجوی پیشرفته در موتور جستجوی گوگل
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️چرا کاربران به جستجوی پیشرفته نیاز دارند!
▪️موتور جستجوی پیشرفته گوگل ( https://www.google.com/advanced_search )
▪️نحوه عملکرد در جستجوی پیشرفته با موتور جستجوی گوگل
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی گوگل در هنگام جستجوی پیشرفته
▪️نحوه استفاده از بخش جستجوی پیشرفته در موتور جستجوی گوگل
▪️معرفی نکات و ترفندها
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

https://www.google.com/advanced_search

درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

سکانس ۰۷ – یاهو! Yahoo!
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

🎦موضوع ارایه: موتور جستجوی یاهو
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️یاهو! یک موتور جستجو یا یک پورتال؟!
▪️موتور جستجوی یاهو! ( https://www.yahoo.com/ )
▪️ساختار موتور جستجوی یاهو
▪️نحوه عملکرد موتور جستجوی یاهو
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی یاهو
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی یاهو
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجوی یاهو
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

https://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88!
درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

سکانس ۰۸ -Bing
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

🎦موضوع ارایه: موتور جستجوی Bing
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️موتور جستجوی  ( https://www.bing.com/ )
▪️ساختار موتور جستجو
▪️نحوه عملکرد موتور جستجو
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجو
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

سکانس ۰۹ -MSN
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

🎦موضوع ارایه: موتور جستجوی MSN
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️موتور جستجوی  ( https://www.msn.com/ )
▪️ساختار موتور جستجو
▪️نحوه عملکرد موتور جستجو
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجو
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

سکانس ۱۰-AOL
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

🎦موضوع ارایه: موتور جستجوی AOL
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️موتور جستجوی  ( https://www.aol.com/ )
▪️ساختار موتور جستجو
▪️نحوه عملکرد موتور جستجو
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجو
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

 

بخش سوم: موتورهای جستجوی ویژه

سکانس ۱۵- جستجوی گروه‌های خبری
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۱۶- جستجوی فهرست‌های ایمیل
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۱۷- جستجوی افراد
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۱۸- جستجوی شرکت‌ها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۱۹- جستجوی مقالات و اسناد علمی و تحقیقاتی – Google Scholar 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۲۰- دیگر ابزارهای جستجو 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نه − سه =