نام سوره‌های قرآن کریم و معانی آن‌ها

 1. فاتحه←گشاینده
 2. بقره←گاو ماده
 3. آل عمران←خانواده حضرت عمران علیه السلام
 4. نساء←زنان
 5. مائده←سفره و خوان غذا
 6. انعام←احشام و چهار پایان
 7. اعراف←جائى است میان بهشت و جهنم
 8. انفال←منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت
 9. توبه←بازگشت
 10. یونس←نام یکى از پیامبران
 11. هود←نام یکى از پیامبران
 12. یوسف←نام یکى از پیامبران
 13. رعد←غرش آسمان و ابر
 14. ابراهیم←نام یکى از انبیاء
 15. حجر←نام سرزمین قوم ثمود
 16. نحل←زنبور عسل
 17. اسراء←حرکت شبانه
 18. کهف←غار
 19. مریم←مادر حضرت عیسى
 20. طه←رمزى است خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم
 21. انبیاء←پیامبران
 22. حجّ←قصد و آهنگ و نام یکى از عبادات اسلامى که از فروع دین است
 23. مؤمنون←ایمان آوردگان
 24. نور←روشنایی و روشنی
 25. فرقان←جدا کننده
 26. شعراء←شاعران
 27. نمل←مورچه
 28. قصص←قصّه
 29. عنکبوت←نوعی حشره
 30. روم←نام کشورى است
 31. لقمان←نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است
 32. سجده←سجده کردن
 33. احزاب←حزب ها و گروه ها
 34. سبا←نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان علیه السلام در آمد
 35. فاطر←شکافنده، پدید آورنده
 36. یس←از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر
 37. صافّات←به صفّ کشیده ها
 38. ص←از حروف مقطع رمز
 39. زمر←جمع زمره: گروه ها و دسته ها
 40. مؤمن←ایمان آورنده
 41. فصّلت←بخش بخش و فصل فصل شده
 42. شورى←مشورت و هم فکرى و نظر خواهى
 43. زخرف←زینت و زیور
 44. دُخان←دود
 45. جاثیه←به زانو افتاده
 46. احقاف←نام سرزمین قوم عاد در نزدیکى یمن
 47. محمّد←صلی الله عیله وسلم[نام پیامبر بزرگ اسلام
 48. فتح←پیروزى
 49. حجرات←حجره ها و اطاق ها
 50. ق←از حروف رمز اوائل سوره ها
 51. ذاریات←پراکنده کنندگان
 52. طور←نام کوهی که حضرت موسی برای مناجات با خدا به آنجا رفت
 53. نجم←ستاره
 54. قمر←ماه
 55. رحمن←بخشنده
 56. واقعه←پیش آمد، حادثه
 57. حدید←آهن
 58. مجادله←گفت و گو و جَدَل
 59. حشر←بیرون آمدن، بر انگیخته شدن
 60. ممتحنه←زن امتحان شده
 61. صفّ←ردیف و صفّ
 62. جمعه←یکی ازایام هفته
 63. منافقون←دو چهره ها
 64. تغابن←گول خوردگى و حسرت و خسران
 65. طلاق←رها ساختن و طلاق دادن زن
 66. تحریم←حرام و ممنوع ساختن
 67. ملک←فرمانروائى
 68. قلم←وسیله نوشتن
 69. حاقّه←آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است
 70. معارج ←نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده
 71. نوح←از پیامبران بزرگ
 72. جن← یک وصف به معنی پوشیدگی.
 73. مزمّل←گلیم به خود پیچیده
 74. مدثّر←جامه به خود پیچیده
 75. قیامت←برخاستن
 76. دهر←روزگار، دوران
 77. مرسلات←فرستاده شده ها
 78. نبا←خبر
 79. نازعات←آنها که از روى قوت مى کشند
 80. عبس←چهره در هم کشید
 81. تکویر← هم پیچیده شدن
 82. انفطار←شکافته شدن
 83. مطففین←کم فروشان
 84. انشقاق←دو شقه شدن و شکاف برداشتن
 85. بروج←برج ها
 86. طارق←ستاره ظاهر شونده
 87. اعلى←برتر
 88. غاشیه←فرا گیرنده
 89. فجر←سپیده دم
 90. بلد←شهر
 91. شمس←خورشید
 92. لیل←شب
 93. ضحى←نور و روشنائى
 94. انشراح←گشاده شدن، وسیع شدن
 95. تین←انجیر
 96. علق←خون بسته، زالو، کرم
 97. قدر←اندازه، سنجش، ارزش
 98. بیّنه←دلیل روشن و حجت آشکار
 99. زلزال←لرزش و زلزله
 100. العادیات ←دوندگان
 101. قارعه←کوبنده
 102. تکاثر←افتخار به زیادى ثروت و عزّت
 103. عصر←زمان، بعد از ظهر، فشار و …
 104. همزه←عیب جو و طعنه زن
 105. فیل←نوعی حیوان
 106. ایلاف←الفت دادن
 107. ماعون←ظرف غذا
 108. کوثر←خیر فراوان
 109. کافرون←کافرها
 110. نصر←یارى
 111. تبّت←شکسته باد
 112. اخلاص ←خالص کردن
 113. فلق ←صبح
 114. ناس←مردم

دیدگاهتان را بنویسید

20 + یک =